top of page
MicrosoftTeams-image (16).png

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MicrosoftTeams-image (15).png

Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı

Sevgili çalışma arkadaşlarımız ve GEN’in değerli hissedarları, kıymetli iş ortakları, paydaşları;

Kuruluşumuzdan itibaren sektörümüzdeki konumumuza ve vizyonumuza uygun şekilde, değişen dünyaya hızla uyum sağlarken bulunduğumuz ekosistemi korumanın ve geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilincinde olduğumuzu, bu konuda cesaretle öncü rol oynamaya ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nadir çözümler sunmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Saygılarımla,

Abidin GÜLMÜŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

GEN_Surdurulebilirlik_Raporu-1.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilirlik raporumuzu aşağıdaki butona tıklayarak indirebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

GEN olarak her adımımızı, yaşanabilir bir dünya bırakmak gereğinin farkındalığı ile insana saygılı, doğaya saygılı, adil, şeffaf, hesap verebilir bir şekilde ve ilgili tüm tarafların sorumluluğunu hissederek atıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda olduğu gibi, bu uzun soluklu, hiç bitmeyecek sürdürülebilirlik yolculuğumuzda da nadir çözümler sunarak, yeniliklere cesur adımlar atarak, her geçen gün iyileşmeye ve iyileştirmeye söz veriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

GEN olarak hedefimiz, faaliyetlerimizin etkilediği veya faaliyetlerimizi etkileyen sürdürülebilirlik önceliklerimizi de dikkate alarak, her bir paydaş grubumuz ile ortak adımlar atmaktır. Bu doğrultuda kurumsal önceliklerimizin, stratejik hedeflerimizin, risklerimizin, fırsatlarımızın belirlenmesiyle ve uygun altyapının oluşturulmasıyla hem ulusal hem de uluslararası standart ve mevzuatlara uygunluk sağlamayı amaçlamaktayız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AMAÇLARIMIZ

GEN Sürdürülebilirlik amaçlarımız aşağıdaki başlıkları kapsar:

 1. Sürdürülebilirliğin üç temel öğesi olan çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısı içeren GEN sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması;

 2. Sürdürülebilirlik stratejisinin kurumsal kültür haline getirilmesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili temasta olduğumuz tüm iç ve dış paydaşlarımızda farkındalık yaratılması;

 3. Sürdürülebilir kalkınma için “küresel amaçlar ve ortaklıklara” katkı sağlanması ve sürdürülebilir değerler yaratılması;

 4. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası mevzuata uygun kalite standartlarının sunulması;

 5. Parçası olduğumuz tüm tedarik zinciri süreçlerinde, her an öğrenen, gelişen ve geliştiren iş modellerimiz ile tüm paydaşlarımıza her konuda sürdürülebilir katkı sağlanması;

 6. Daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam için yüksek kaliteli ve güven duyulan ürünler ve hizmetler sunulabilmesi; bu kapsamda özellikle karşılanmamış sağlık ihtiyaçları alanında, inovasyonlarımız ve iş birliklerimiz ile sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarında katma değer yaratılması;

 7. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile önceliklendirdiğimiz alanlarda toplumsal etkileşimin arttırılarak sürdürülmesi;

 8. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımlarının en aza indirilmesi için çalışmaların yapılması;

 9. Tüm üretim süreçlerimizde ve var olduğumuz tüm alanlarda enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanılarak, sorumlu üretim ve tüketim dengesinin sağlanması;

 10. Enerjinin ve doğal kaynakların korunarak etkin kullanılması, atıkların kaynağında azaltılması ve/veya geri kazanılması, kazanılamıyorsa güvenli şekilde bertaraf edilmesinin sağlanması;

 11. Su verimliliği kapsamında atık suların arıtılmasının, mümkünse geri kazanılarak kullanılmasının desteklenmesi;

 12. Çevresel risklerin düzenli olarak değerlendirilmesi için “Çevre Yönetim Sistemleri"nin evrensel düzeyde takip edilmesi ve raporlanması;

 13. İleriye dönük yatırımlarımızda gelişmiş ve çevre dostu teknolojilere yer vererek daha önce olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir sistemlerin kurulması;

 14. Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğinin sağlanması için bilgi ve veri güvenliği politikalarımızın güncel tutulması, bu politikalarımıza uyum sağladığımızın takip edilmesi;

 15. Tüm paydaşlarımızın veri gizliliklerine önem verilmesi ve veri gizliliğinin gerek ilgili yasalara gerekse paydaşlarla olan ikili anlaşmalara uygun şekilde sağlanması ve sürdürülmesi;

 16. Rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele politikalarımızda, etik kurallar kılavuzumuzda ve ilgili tüm politika metinlerimizde yer aldığı şekilde, çıkar çatışmasından kaçınacak şekilde, içsel, sözleşmesel ve evrensel etik değer ve kurallara uyum sağlanması;

 17. Müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlanması;

 18. İnsan haklarının, çalışma haklarının ve sosyal hakların gözetilmesi, bunlara riayetin geliştirilmesi ve bu haklar konusunda paydaşlarımızın düzenli olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi;

 19. Tüm paydaşlarımız ile herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeyen bütüncül yaklaşımlarımızın her alanda sürdürülmesi;

 20. İç paydaşlarımızın şirketimize olan bağlılığının ve refahının yükseltilmesi, çalışma ortamının daha verimli hale getirilebilmesi için insana yakışır iş uygulamalarımızın sürdürülmesi;

 21. İç paydaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin sürekli desteklenmesi, kişi bazında belirlenen nitelikli eğitimlerimizin artırılarak sürdürülmesi;

 22. Kadın çalışanlarımızın mesleki/kişisel gelişimlerine ve çalışma hayatına nitelikli ve aktif katılımları için verdiğimiz desteğin artırılarak sürdürülmesi;

 23. Tüm kademelerde kadın istihdamımızı daha da artırmaya yönelik uygulamalarımızın ve cinsiyet eşitliği hedefli çalışmalarımızın sürdürülmesi;

 24. İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizlerinin yapıldığı ve paydaşların geri bildirimlerinin de dikkate alındığı bir sistem ile, iş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanma ve ramak kala vakalarının minimize edilmesi;

 25. GEN bünyesinde “çocuk işçi veya zorla işçi çalıştırılamaz” yasağına paralel olarak, tedarik zincirimizde de çocuk işçi veya zorla işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesi konusunda aktif görev alınması.

UN_Global_Compact_logo.svg.png

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen United Nations Global Compact’in imzacısıyız.

bottom of page